ONE HOMANTIN

ONE HOMANTIN-Q房網

首次印製日期:2016-03-10 檢視日期:2017-03-03

檢視記錄

檔案名 檔案大小 操作
ONE_HOMANTIN_檢視紀錄20170303.PDF 558KB 點擊下載

售樓說明書部分內容

檔案名 檔案大小 操作
ONE_HOMANTIN_買家須知.pdf 689KB 點擊下載
ONE_HOMANTIN_項目資料.pdf 590KB 點擊下載
ONE_HOMANTIN_住宅物業的樓面平面圖.pdf 16,900KB 點擊下載
ONE_HOMANTIN_住宅物業的面積.pdf 481KB 點擊下載
ONE_HOMANTIN_位置圖、鳥瞰照片、分區計劃大綱圖及布局圖.pdf 6,706KB 點擊下載

售樓說明書完整版本

檔案名 檔案大小 操作
ONE_HOMANTIN_售樓說明書1.PDF 30,951KB 點擊下載
ONE_HOMANTIN_售樓說明書2.PDF 13,388KB 點擊下載

上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站或一手住宅物業銷售資訊網取得。

本公司或任何高級人員、僱員或代理人

(1) 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);

(2) 並不就有關資料或廣告負有責任;

(3) 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;

(4) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商或一手銷售監管局查証以取得最新資料。

價單

檔案名 檔案大小 印刷/修改日期 操作
ONE_HOMANTIN_價單8B.PDF 478KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7F.PDF 498KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6I.PDF 493KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5L.PDF 430KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4K.PDF 431KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3T.PDF 506KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2S.PDF 494KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1T.PDF 530KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單8A.PDF 412KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7E.PDF 491KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6H.PDF 566KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5K.PDF 562KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4J.PDF 561KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3S.PDF 520KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2R.PDF 563KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1S.PDF 600KB 2017-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單8.PDF 476KB 2017-03-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6G.PDF 575KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2Q.PDF 583KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7D.PDF 494KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5J.PDF 578KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1R.PDF 620KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4I.PDF 576KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3R.PDF 542KB 2017-03-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3Q.PDF 770KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7C.PDF 662KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5I.PDF 914KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6F.PDF 901KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5H.PDF 561KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4H.PDF 563KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6E.PDF 560KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7B.PDF 467KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3P.PDF 520KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2P.PDF 568KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1Q.PDF 606KB 2017-02-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7A.PDF 536KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6D.PDF 546KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單7.PDF 470KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5G.PDF 583KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1P.PDF 843KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4G.PDF 549KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3O.PDF 507KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2o.PDF 555KB 2017-01-27 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6C.PDF 618KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5F.PDF 809KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1O.PDF 616KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4F.PDF 700KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3N.PDF 491KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2N.PDF 584KB 2016-12-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4E.PDF 519KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3L.PDF 719KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2M.PDF 719KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6B.PDF 522KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5E.PDF 518KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1N.PDF 788KB 2016-12-16 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5D.PDF 464KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6A.PDF 445KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2L.PDF 467KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4D.PDF 464KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3K.PDF 467KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1M.PDF 558KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單6.PDF 586KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4C.PDF 858KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3J.PDF 506KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5C.PDF 506KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1L.PDF 541KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2K.PDF 506KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5B.PDF 506KB 2016-10-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4B.PDF 503KB 2016-10-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3I.PDF 507KB 2016-10-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2J.PDF 508KB 2016-10-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1K.PDF 545KB 2016-10-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單5A.PDF 509KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單4A.PDF 507KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單3H.PDF 511KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單2I.PDF 512KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單1J.PDF 549KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_4.PDF 743KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3G.PDF 682KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2H.PDF 681KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1I.PDF 905KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3F.PDF 518KB 2016-06-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2G.PDF 519KB 2016-06-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1H.PDF 556KB 2016-06-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3E.PDF 572KB 2016-05-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1F.pdf 1,193KB 2016-05-19 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2E.pdf 1,152KB 2016-05-19 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3C.PDF 445KB 2016-05-17 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3D.PDF 1,094KB 2016-05-17 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1D.pdf 522KB 2016-04-21 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2C.pdf 489KB 2016-04-21 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3B.pdf 488KB 2016-04-21 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3.pdf 800KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1A.pdf 652KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2A.pdf 896KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1B.pdf 856KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_3A.pdf 517KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2B.pdf 508KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1C.pdf 554KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_2.pdf 547KB 2016-03-22 點擊下載
ONE_HOMANTIN_價單_1.pdf 473KB 2016-03-21 點擊下載

上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站或一手住宅物業銷售資訊網取得。

本公司或任何高級人員、僱員或代理人

(1) 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);

(2) 並不就有關資料或廣告負有責任;

(3) 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;

(4) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商或一手銷售監管局查証以取得最新資料。

銷售安排

檔案名 檔案大小 修改日期 操作
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160411_4號修訂.pdf 225KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160411_34號修訂.pdf 116KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160409_57號.pdf 223KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160410_58號.pdf 140KB 2017-04-12 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160329.pdf 141KB 2017-03-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160309_50號(修訂).pdf 214KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160309_44號(修訂).pdf 213KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160309_51號(修訂).pdf 213KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160309_53號.pdf 211KB 2017-03-13 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160919_29號(修訂).pdf 143KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160924_30號(修訂).pdf 142KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20170208_45號(修訂).pdf 113KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161031_34號(修訂).pdf 159KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161031_34號(修訂2).pdf 160KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161231_42號(修訂).pdf 142KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20170105_43號(修訂).pdf 142KB 2017-02-24 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161219_39號(修訂).pdf 114KB 2016-12-23 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161221_41號.pdf 112KB 2016-12-23 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161219_40號(修訂).pdf 113KB 2016-12-23 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排2016122_36號.pdf 112KB 2016-11-29 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161006_32號.pdf 140KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161031_34號.pdf 140KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20161011_33號.pdf 158KB 2016-11-07 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160927_31號.pdf 140KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_銷售安排20160924_30號.pdf 222KB 2016-09-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160919銷售安排資料29號.pdf 140KB 2016-09-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160919銷售安排資料28號.pdf 145KB 2016-09-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160919銷售安排資料21號.pdf 226KB 2016-09-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160829銷售安排資料.pdf 363KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160827銷售安排資料.pdf 145KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160824銷售安排資料.pdf 145KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160816銷售安排資料.pdf 145KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160811銷售安排資料.pdf 145KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160814銷售安排資料.pdf 479KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160808銷售安排資料.pdf 145KB 2016-08-30 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160610銷售安排資料.pdf 111KB 2016-06-20 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160503銷售安排資料7.pdf 129KB 2016-05-19 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160425銷售安排資料6號(以招標方式出售).pdf 145KB 2016-04-26 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160413銷售安排資料5號(以招標方式出售).pdf 145KB 2016-04-21 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160331銷售安排資料4號.pdf 335KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160321銷售安排資料1號20160401修改.pdf 332KB 2016-04-05 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160325銷售安排資料3號.pdf 110KB 2016-03-28 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160324銷售安排資料2號.pdf 110KB 2016-03-25 點擊下載
ONE_HOMANTIN_20160321銷售安排資料1號.pdf 488KB 2016-03-22 點擊下載

上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站或一手住宅物業銷售資訊網取得。

本公司或任何高級人員、僱員或代理人

(1) 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);

(2) 並不就有關資料或廣告負有責任;

(3) 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;

(4) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商或一手銷售監管局查証以取得最新資料。

成交記錄冊

檔案名 檔案大小 修改日期 操作
ONE_HOMANTIN_成交記錄冊20170411.PDF 1,428KB 2017-04-12 點擊下載

上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站或一手住宅物業銷售資訊網取得。

本公司或任何高級人員、僱員或代理人

(1) 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);

(2) 並不就有關資料或廣告負有責任;

(3) 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;

(4) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商或一手銷售監管局查証以取得最新資料。

分行網絡

分店名稱 地址 電話
九龍站旗艦店 香港九龍尖沙咀柯士甸道1號偉安大廈A座地下A舖 2585 6999
港景峰店 香港九龍尖沙咀廣東道188號港景匯商場1樓114號舖 2565 0313
奧運站店 香港九龍旺角海庭道8號富榮花園一期地下4號舖 2641 2223
西九龍泓景臺店 香港九龍長沙灣荔枝角道863號泓景匯商場地面3號舖 2371 3199

截至以下列表指明的日期,就上述發展項目已為公司遞交的購樓意向登記的持牌人的總數、購樓意向登記的總數及本票的總數如下: