【Q仔潮語卡】臨時買賣合約

百科    

更新時間:2020-01-14 12:07:09

編輯:企劃部

來源:Q房網  終於!終於終於上到樓啦! 但咪住先,呢份咩嚟㗎?臨時買賣合約?姐係點呀?我係算正式擁有呢個單位定點?唔使急,等Q仔幫你解答下問題啦!

  「臨時買賣合約」通常由地產代理提供,喺於未簽訂「正式買賣合約」前合約,經買方、賣方及地產代理三方簽署後,具有法律約束力。

  臨時買賣合約:
  [一]一般由地產代理提供,內容涉及樓宇買賣嘅基本條款,如單位地址、售價、售價餘款、買賣雙方須繳付之佣金等。
  [二]若果買賣雙方係指定日期內未能簽訂正式買賣合約,就必需要加蓋印花同註冊臨時買賣合約。

  [例]一般情況下,「臨時買賣合約」在地產代理安排下簽署,而正式買賣合約在「臨時買賣合約」簽訂後的14天內,由賣方律師草擬後,經律師樓簽訂。

分享